Algemene voorwaarden Bulbs & Bollen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bulbs & Bollen onderdeel van N&V bulbs: de ondernemer vermeld in artikel 2, dan wel diens rechtsopvolger;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst met betrekking tot de levering van bollen, gewassen, zaden of andere tuinartikelen aangaat met Bulbs & Bollen;
 3. Wederpartij: een Consument, dan wel een natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst met betrekking tot de levering van bollen, gewassen, zaden of andere tuinartikelen aangaat met Bulbs & Bollen.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bulbs & Bollen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Dag: kalenderdag.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Nijssen Bulbs Heemstede/ N&V Bulbs

Bezoekadres:             Zuider Leidsevaart 12

Hillegom

Postadres:                  Postbus 653

2100 AR Heemstede

Telefoonnummer:      023-5471056

E-mailadres:               info@bulbs-bollen.nl

Handelsregisternummer: 52989798

  

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bulbs & Bollen en op elke tot standgekomen overeenkomst tussen Bulbs & Bollen en zijn wederpartij.
 2. De toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Door het enkele feit van het aangaan van een overeenkomst, doet de wederpartij afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Bulbs & Bollen slechts, indien en voor zover door Bulbs & Bollen schriftelijk bevestigd.
 4. In het geval de algemene voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. De presentatie van onze producten op de website is een vrijblijvende uitnodiging voor de wederpartij om bij Bulbs & Bollen producten te bestellen. Kennelijke vergissingen of fouten in de presentatie van de producten binden Bulbs & Bollen niet. 
 2. Met het versturen van de bestelling doet de wederpartij een bindende offerte voor het sluiten van een koopovereenkomst. Deze offerte wordt door Bulbs & Bollen aanvaard door levering van de bestelde producten. Het staat Bulbs & Bollen vrij een bestelling al dan niet te aanvaarden. Als Bulbs & Bollen een bestelling niet uitvoert, wordt dit onmiddellijk aan u medegedeeld.
 3. De ordergrootte bedraagt minimaal EUR 20,00, exclusief verzendkosten. Nabestellingen worden als een nieuwe order beschouwd.
 4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod.
 2. Bulbs & Bollen kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Bulbs & Bollen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten aan consumenten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een termijn van veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Bulbs & Bollen retourneren, conform de door Bulbs & Bollen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De consument kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door Bulbs & Bollen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. een per post verstuurde brief, fax of e-mail) te informeren over de beslissing om de overeenkomst met Bulbs & Bollen te herroepen.
De consument kan hiervoor het onder aan de pagina bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. 
 4. Om de herroepingstermijn na te komen volstaat de mededeling betreffende de uitoefening van het recht van herroeping.

 

Artikel 7 - Gevolgen in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending, welke worden geraamd op EUR 6,75 voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Bulbs & Bollen dit bedrag, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zal hetzelfde betaalmiddel gebruikt worden als dat de consument bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij met u nadrukkelijk iets anders overeen is gekomen, in elk geval zal deze terugbetaling voor de consument geen extra kosten met zich brengen.

 3. Bulbs & Bollen kan de terugbetaling weigeren tot de producten zijn teruggestuurd, dan wel de consument kan aantonen dat de producten zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

 4. De consument dient de producten onverwijld en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst door mededeling aan Bulbs & Bollen is herroepen, aan Bulbs & Bollen te retourneren of te overhandigen. De termijn van herroeping wordt nagekomen indien u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De wederpartij die geen consument is, heeft geen herroepingsrecht.
 2. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Bulbs & Bollen alleen worden uitgesloten indien Bulbs & Bollen dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door Bulbs & Bollen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. als niet kan worden voldaan aan de eisen genoemd in artikel 6 lid 2.

 

Artikel 9 - De prijs en kosten van verzending

 1. Alle prijzen luiden in euro en zijn inclusief BTW.
 2. Prijzen gelden tot 30 november 2019. Tot die tijd worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 3. Verzending geschiedt via PostNL of een andere pakketdienst. Voor vrachtkosten en verpakking brengt Bulbs & Bollen per bestelling kosten in rekening, welke kosten per bestelling gespecificeerd worden. Bij bestellingen met een waarde van meer dan EUR 125,00 en met een afleveradres in Nederland, neemt Bulbs & Bollen de deze kosten voor zijn rekening. Voor een actueel overzicht van de verzendkosten kunt u de website van Bulbs & Bollen raadplegen. Verzending geschiedt voor risico van de wederpartij.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Bulbs & Bollen staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Bulbs & Bollen levert uitsluitend eerste grootte, tenzij anders op de website wordt aangegeven. 
 3. Bij iedere bestelling treft u een cultuurbeschrijving per species, cultivar of hybride aan. De wederpartij wordt geacht deze aanwijzingen op te volgen.


 4. Klachten over vermeende soortonechtheid, tijdens de aanvang van de bloei waargenomen, dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld. Een vergoeding zal nooit meer bedragen dan de factuurwaarde. Bulbs & Bollen staat niet in voor hergroei. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Bulbs & Bollen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt, met dien verstande dat leveringen uitsluitend plaatsvinden binnen de Europese Unie en/of Zwitserland.
 3. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, zal Bulbs & Bollen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is aangegeven. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan bericht.
 4. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding conform het vorige lid zal Bulbs & Bollen het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. In het assortiment bevinden zich enige soorten die schaars zijn, hetgeen in de betreffende omschrijving wordt aangegeven. Bestellingen van die producten worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Indien een artikel is uitverkocht, geldt het overige door u bestelde als zijnde de definitieve bestelling.
 6. Er worden geen soorten geremplaceerd.
 1. De eigendom van de geleverde producten gaat pas op de wederpartij over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. De wederpartij kan slechts over de producten beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Bulbs & Bollen op ieder moment gerechtigd de producten terug te nemen.
 1. Een beroep op overmacht kan Bulbs & Bollen van zijn verplichting tot levering op grond van een gedane bestelling ontheffen.  

Artikel 12 - Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan middels betaling via iDeal, Bancontact/Mister Cash, SOFORT Banking of Credit card. Indien er afspraken gemaakt zijn over een bankbetaling, dan geldt: binnen acht dagen na ontvangst van het pakket (de pakketten), dan wel uiterlijk binnen elf dagen na verzending daarvan, op één van de op de factuur vermelde bankrekeningnummers. De wederpartij, die Bulbs & Bollen eenmalig machtigt het factuurbedrag automatisch te incasseren, kan de afschrijving binnen acht dagen na factuurdatum verwachten.
 2. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bulbs & Bollen te melden.
 3. Bij overschrijding van de vermelde betalingstermijn is de wederpartij vanaf de datum van verzending een half procent rente per maand verschuldigd over de koopprijs, waarbij een gedeelte van de maand geldt als zijnde een hele maand.
 4. Eventuele invorderingskosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zullen vijftien procent van de hoofdsom bedragen, zulks met een minimum van EUR 40,00. Bij een herinnering wordt EUR 2,50 en bij een aanmaning wordt EUR 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. 

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. Indien Bulbs & Bollen aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van Bulbs & Bollen in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 2. Indien om welke reden dan ook de bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Bulbs & Bollen beperkt tot het met betrekking tot de betreffende aankoop gefactureerde bedrag.
 3. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de wederpartij met de schade en met Bulbs & Bollen als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Eventuele klachten, voor wat betreft gebreken en tekorten, moeten binnen vijf dagen na ontvangst van het pakket (de pakketten) schriftelijk, waaronder mede verstaan per e-mail, worden gemeld. Het gebrek of tekort dient door de wederpartij volledig en duidelijk te worden omschreven. Uw e-mail kunt u richten aan: info@bulbs-bollen.nl of per post aan het correspondentieadres.
 2. Bij Bulbs & Bollen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bulbs & Bollen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Bulbs & Bollen en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst tussen Bulbs & Bollen en de wederpartij, dan wel voortvloeiende uit de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Haarlem. 

Modelformulier voor herroeping